Back

ⓘ Spansk grammatikSpansk grammatik
                                     

ⓘ Spansk grammatik

I Spanskan används bara akut accent, alltså ´

Accentuering används i många olika syften:

 • När pronomen sätts ihop med verbform och t.ex. neutrum, som i exemplet nedan som vi utgår ifrån, behålls betoningen. Därför måste man även sätta ut accent. Vi utgår från verbet dar, utan accent. Vi skriver ihop orden da - me - lo ge - mig - den. Vi bildar då ordet damelo. Eftersom ordet slutar på vokal betonas alltså näst sista stavelsen, e. Men eftersom vi vill behålla den vanliga betoningen i d a måste vi alltså lägga till accent över, så att det blir d á melo.
 • Accentuering fungerar även med att skilja på ord som stavas likadant men betyder olika saker. Vissa pronomen behöver därför skiljas åt. Sätter man ut en accent över någon av stavelserna både ser och hör man skillnad på orden. tú du - tu din, mí mig - mi min
 • Om ett ord inte ska betonas efter reglerna ovan, utan på ett annat sätt så lägger man till ett accenttecken över den bokstav som ska betonas. Som simp á tica, l á mpara
 • Accent används även för att skilja åt de två vokalerna i en diftong se i början. Då betonas alltså den vokal som får accent. Som ca í da, pa í s, env í o.
 • Frågeord skrivs alltid med accent, tar man bort accenten däremot så blir det oftast svar på frågan.
qué vad - que som quién vem - quien som, vilken por qué varför- porque därför att dónde var - donde där cómo hur - como /lik/som, eftersom
                                     

1. Uttal

 • ñ uttalas som nj i njure eller ninja.
 • ll uttalas som j eller ungefär lj som i vanilj det senare uttalet är numera ovanligt.
 • o uttalas som kort å.
 • h uttalas inte.
 • j uttalas ungefär som ch i choklad, men mer som ett tyskt ach-ljud.
 • u uttalas som långt o.
 • rr uttalas som ett rullande r.
                                     

1.1. Uttal Diftonger

De spanska diftongerna innefattar alltid någon av vokalerna i eller u. Om diftongen innehåller både i och u betonar man den sista vokalen, t.ex. vi u da änka och ru i do buller.

Om man vill skilja på vokalerna i en diftong sätter man in accenttecken, t.ex. ca í da. Då betonas alltså den bokstav som får ett accenttecken. Jämför skillnaden på caída - caida.

                                     

1.2. Uttal Betoning

Om ett ord slutar på vokal, diftong två sammansatta vokaler som alltid innehåller i eller u, se i början, n eller s betonar man på näst sista stavelsen.

tex V a mos, Carm e la

Om ett ord slutar på konsonant förutom n eller s betonar man alltså på sista stavelsen.

tex tropic a l

                                     

1.3. Uttal Skillnader mellan spanska i Spanien och Latinamerika

Läspljud används i stora delar av Spanien, utom vissa delar av södra Spanien.

 • z
 • c när detta c förekommer före e och i
 • Följande bokstäver uttalas ungefär som engelskans th

I Latinamerika är det inte vanligt att man uttalar bokstäver med läspljud. z och c uttalas då som s.

                                     

2. Ordklasser

Reflexiva pronomen

I det spanska språket förekommer det fler reflexiva verb än i svenskan. Därför finns det många verb som inte är reflexiva på svenska, men är reflexiva på spanska.

Possessiva pronomen

Exempel:

 • Nuestro padre. - Vår fader.
 • Mis padres no están en casa. - Mina föräldrar är inte hemma.

Exempel:

 • ¡Es mío! - Det är mitt!

Relativa pronomen

Exempel:

 • En la ciudad donde vivo. - I staden där jag bor.
 • Las llaves están encima de la mesa que está en la cocina. - Nycklarna ligger på bordet som är i köket.

Verb

I spanskan finns det tre olika verbgrupper, de som slutar på -ar, -er och -ir i infinitiv. Nedan kan du se böjningarna för regelbundna verb.

Konjunktioner

 • e och före i- eller hi-, till exempel descargar e instalar - ladda ner och installera
 • o eller
 • porque därför, därför att
 • u eller före o- eller ho-
 • y och


                                     

2.1. Ordklasser Genus

Spanska har två genus tre om man räknar med neutrum. Substantiv är antingen maskulina eller feminina. Den neutrala formen lo används inte med rena substantiv utan används framför adjektiv och adverb med substantivisk funktion.

                                     

2.2. Ordklasser Obestämd artikel

Spanskans obestämda artikel är ett indefinit bestämningsord som har följande former:

Exempel:

Uno, -a, -os, -as är det indefinita pronomenet som är den självständiga motsvarigheten till obestämd artikel och som används självständigt, till skillnad från den obestämda artikeln som används förenad med huvudord.

Exempel: Uno se acostumbra a todo. Man vänjer sig vid allt."

LLegaron a fiarse el uno del otro. "De kom att lita på varandra."

Tengo cigarrillos. ¿Quieres uno? "Jag har cigaretter. Vill du ha en?"

Es una de mis mejores amigas. "Hon är en av mina bästa väninnor."

                                     

2.3. Ordklasser Adjektiv

De flesta adjektiven får ändelsen:

 • -a om substantivet är feminint.
 • -o om substantivet är maskulint.

+ s för plural

Exempel:

En del adjektiv kan ha samma form i singular i maskulinum och femininum.

 • fácil → fáciles - preguntas fáciles
                                     

2.4. Ordklasser Böjning/komparation av adjektiv

Adjektiv i spanska böjs med ordet más mer och menos mindre. Det finns vissa adjektiv som är oregelbundna som till exempel bueno och malo. Men de flesta är regelbundna. Ett komparativt adjektiv som är regelbunden sätter man más framför adjektivet. Ett superlativt adjektiv sätter man antingen el eller la beroende på om det är ett maskulint eller ett feminint adjektiv.

                                     

2.5. Ordklasser Reflexiva pronomen

I det spanska språket förekommer det fler reflexiva verb än i svenskan. Därför finns det många verb som inte är reflexiva på svenska, men är reflexiva på spanska.

                                     

2.6. Ordklasser Possessiva pronomen

Exempel:

 • Nuestro padre. - Vår fader.
 • Mis padres no están en casa. - Mina föräldrar är inte hemma.

Exempel:

 • ¡Es mío! - Det är mitt!
                                     

2.7. Ordklasser Demonstrativa pronomen

Dessa pronomen står alltid tillsammans med ett substantiv.

Este används i regel när objektet som åsyftas är nära dig själv.

Ese används i regel när objektet som åsyftas är nära den du talar till, eller något som dykt upp tidigare i ett samtal.

Aquel används i regel när objektet inte är nära vare sig dig eller den du talar till.

Dessa pronomen står alltid utan substantiv. Dessa syftar på ett föregående substantiv. Esto, eso och aquello syftar inte på något bestämt substantiv. De är självständiga.

 • Compré dos juguetes, este es para ti - aquel para tu hermano - Jag köpte två leksaker, den här är till dig - den där är till din bror.
 • Este libro no es un buen libro. - Den här boken är inte en bra bok.
 • ¿Qué es esto? - Vad är det här?

Exempel:

 • Este gato es loco. - Den här katten är galen.
 • En aquel tiempo. - På den där tiden.
 • Es esa chica que nadie desea conocer. - Det är den där flickan som ingen vill känna.


                                     

2.8. Ordklasser Relativa pronomen

Exempel:

 • En la ciudad donde vivo. - I staden där jag bor.
 • Las llaves están encima de la mesa que está en la cocina. - Nycklarna ligger på bordet som är i köket.
                                     

2.9. Ordklasser Interrogativa pronomen

Exempel:

 • ¿ Qué hora es? - Hur mycket är klockan?
 • ¿ Cuál es su coche? - Vilken är Er/Eran/hennes/hans bil?
 • ¿ Quién es Julio Iglesias? - Vem är Julio Iglesias?
 • ¿ Cuántos años tienes? Hur många år har du? - Hur gammal är du?
 • ¿ Qué haces? - Vad gör du?
                                     

2.10. Ordklasser Indefinita pronomen

 • Alguien está en el parque. - Någon är i parken.
 • Yo quiero comprar algo en la tienda. - Jag vill köpa något i affären

Exempel:

 • Alguna chica - Någon flicka
 • Algunas chicas - Några flickor
 • Alguno de vosotros - Någon av er
 • Algún chico - Någon pojke
 • Algunos chicos - Några pojkar

Observera att algún endast används när det följer ett maskulint ord efter det indefinita pronominet.

Exempel:

 • ¿Has leído algún libro en español? - Har du läst någon bok på spanska?
 • No he comprado nada. - Jag har inte köpt något.

Observera att nekande ord som nada eller nadie också används i nekande satser.

Exempel:

 • Ninguno de vosotros - Ingen av er
 • Ningunos chicos - Inga pojkar
 • Ninguna chica - Ingen flicka
 • Ningunas chicas - Inga flickor
 • Ningún chico - Ingen pojke

Observera att ningún följer samma regler som algún. Det används bara när det är ett maskulint ord efter.

Exempel:

 • No conozco a ningún escritor sueco. - Jag känner inte någon svensk författare.


                                     

2.11. Ordklasser Verb

I spanskan finns det tre olika verbgrupper, de som slutar på -ar, -er och -ir i infinitiv. Nedan kan du se böjningarna för regelbundna verb.

                                     

2.12. Ordklasser Modus

Spanskan har tre modus: indikativ, imperativ och konjunktiv.

Indikativ är den neutrala formen som används för att beskriva handlingar. Imperativ anger befallning och uppmaning. Konjunktiv subjuntivo är ett modus som uttrycker ett mått av ovisshet, overklighet eller önskan, och används i specifika meningskonstruktioner, i synnerhet efter viljeverb och känsloverb, efter opersonliga uttryck.

Jämför meningarnas innebörd beroende på satsens modus:

Salgo aunque llueve. Jag går ut fastän det regnar. Indikativ Salgo aunque llueva. Jag går ut även om det regnar. Konjunktiv
                                     

2.13. Ordklasser Tempus

Med tempus avser man hur handlingen placerar sig i tiden, i dåtid, nutid eller framtid. Det finns både enkla och sammansatta tempusformer. Sammansatta tempusformer bildas av hjälpverbet haber + perfekt particip av huvudverbet. I det följande används den spanska termen för tempusformerna, eftersom svenskan inte alltid har en motsvarande tempusform.

                                     

2.14. Ordklasser Preteritum och imperfekt

Spanskan har två tempusformer, preteritum och imperfekt, som motsvarar svenskans dåtid. Den svenska verbformen han pratade motsvarar därför på spanska av de två formerna habló i preteritum och hablaba i imperfekt. Skillnaderna mellan dessa två former kan sägas vara en form av aspektskillnad, där aspekten uttrycker ett skeende som inträdande, pågående eller avslutande. Svenskan använder inte tempus för att uttrycka dessa aspektskillnader, men kan ibland använda olika verbkonstruktioner som fick se i stället för såg för att uttrycka en inträdande handling eller brukade se för att uttrycka en upprepning i form av vana. I spanskan uttrycker habló respektive hablaba en typisk aspektskillnad, där valet av tempus kan helt förändra innebörden av ett yttrande.

Preteritum används i spanskan för att beskriva en avslutad handling som ägde rum i dåtiden. Till exempel hablé betyder "jag pratade"

Imperfekt används för att beskriva en oavslutad handling, eller en något som brukade hända. Till exempel hablaba betyder "jag pratade", eller "jag brukade prata".

                                     

2.15. Ordklasser Adverb

Adverb beskriver en handling, ett verb. Adverbet svarar på frågan hur?. Av latinets ad till och ordet verb.

I Spanskan bildar man ofta adverb genom att ta den feminina formen av ett adjektiv och lägga till - mente i slutet.

 • finalmente - slutligen
 • alegremente - lyckligt, glatt

Det finns adverb som har samma form som det motsvarande adjektivet har.

 • barato adj. barato - billigt

I Sydamerika är det vanligt att man använder adjektiv som adverb.

                                     

2.16. Ordklasser Enkla

 • hasta tills
 • para för animata substantiv, levande varelser
 • sin utan
 • a till
 • tras bakom
 • con med
 • entre mellan, bland
 • de av, från
 • desde sedan
 • en i, på
 • hacia framåt, om
 • sobre på, över
 • por för, genom
 • según enligt
 • contra mot
 • ante inför, framför
 • cabe inpå används bara i poesi i spanskan
 • bajo under
                                     

2.17. Ordklasser Sammansatta

 • debajo de under
 • cerca de nära
 • hasta tills
 • en frente de i motsats till
 • delante de framför
 • desde från, sedan
 • detrás de bakom
 • lejos de långt ifrån
 • alrededor de runtom
 • encima de ovanför
 • al lado de bredvid
 • de + el = del Es una carta del chico, Det är ett brev från pojken
 • a + el = al Voy a ir al chico, Jag ska åka till/mot pojken
                                     

2.18. Ordklasser Konjunktioner

 • e och före i- eller hi-, till exempel descargar e instalar - ladda ner och installera
 • o eller
 • porque därför, därför att
 • u eller före o- eller ho-
 • y och
                                     

2.19. Ordklasser Tidsuttryck

Från kl. 1 - kl. 1.30 heter det Es la una". Resten av tiden heter det Son las.

För att märka ut vilken tid på dagen det är skriver man följande meningar efter tiden:

 • de la tarde - på eftermiddagen
 • de la noche - på natten man kan även säga att på kvällen är la noche
 • de la madrugada - vid gryningen
 • de la mañana - på morgonen

Exempel:

 • Es la una y cuarto - Klockan är kvart över ett
 • Es la una y media - Klockan är halv två
 • Son las dos menos dos minutos - Klockan är två minuter i två
 • Son las dos - Klockan är två
 • A las = klocka
 • t.ex. Jag spelar tennis klcokan två: Juego tenis a las dos.
 • Övningar på klockan Don Gerardo
                                     

3.1. Syntax Ackusativobjekt direkt objekt

Ackusativ: Le och les förekommer i 3:e person singular och plural. Dessa används om personer i maskulinum i norra och centrala Spanien. I övriga regioner och spansktalande länder används lo och los.

 • ¿Dónde está Juan? No le veo. - Var är Juan? Jag ser honom inte.
 • ¿Dónde está Juan? No lo veo. - Var är Juan? Jag ser honom inte.

I Spanien används vosotros, vosotras samt os markerad i gult som informellt tilltal. I Latinamerika används istället ustedes, los, las, les markerad i grönt. I vissa sydamerikanska länder t.ex. Argentina används "vos" istället för "tú".

Det neutrala ello förekommer mest efter preposition, sällan som subjekt och aldrig som objekt. Dock i vardagligt språk används oftast demonstrativa pronomen, eso eller esto.

Exempel: ¿Qué hay de malo en ello? "Vad är det för fel med det?"

A pesar de ello, me gusta este país. "Trots det gillar jag det här landet."

                                     

3.2. Syntax Attribut

I spanskan står attribut oftast efter det huvudord som adjektivet attributet beskriver.

                                     

4.1. Uttryck Futurum

Verbet ir är ett oregelbundet verb och böjs så här i presens indikativ:

IR - ATT GÅ/FÄRDAS/ÅKA även "ska" i meningen att förflytta sig voy - jag går vas - du går va - han/hon/Ni går vamos - vi går vais - ni går van - de/Ni går

Futurum kan uttryckas i spanskan med presens av ir + a + infinitiv.

Voy a trabajar = Jag ska arbeta. Vamos a ir la playa = Vi ska gå till stranden. Van a ir de vacaciones = De ska åka på semester.

Det som skiljer sig mellan den här futurum-formen från den vanlig futurumet verbböjning är att den här formen anger futurum som är planerad och ska inträffa inom en kort framtid.

                                     

4.2. Uttryck Perfekt

Perfekt kan också uttryckas med presens av acabar de + infinitiv som uttrycker att något har just hänt.

Acabamos de comer = Vi har just ätit. Acabo de leer un libro maravilloso = Jag har precis läst en underbar bok.

Med verbet llevar i presens kan man också uttrycka perfekt:

Llevo medio año en Estocolmo. = Jag har bott ett halvår i Stockholm.
                                     

4.3. Uttryck Måste

Man använder tener que + infinitiv när man ska uttrycka måsten.

Tengo que ir = Jag måste åka. Tiene que trabajar = Han måste arbeta.

Man kan också använda hay que + infinitiv när man inte riktar det åt någon speciell person.

Hay que ir = Man måste åka. Hay que trabajar = Man måste arbeta.
                                     

5. Referenser

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Spanish grammar, 11 maj 2016.
 • Modern spansk grammatik av Johan Falk, Kerstin Sjölin och Luis Lerate
 • Spanish Tutorial
 • SpaniCity
 • Resurser på LinguaWeb
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →